Regius College Schagen

Klachtenregeling en vertrouwenspersonen

De klachtenregeling

Heeft u als ouder een klacht? Bespreek dit eerst met de docent of mentor en vervolgens, als dat nodig is, met de teamleider. Daarnaast kunt u zich altijd wenden tot één van de vertrouwenspersonen (zie onder). In bijna alle gevallen worden klachten, in goed onderling overleg, afgehandeld. Binnen de school is ruimte voor een gesprek.

Mocht dit niet tot een oplossing leiden, dan kunt u een schriftelijke klacht indienen bij de betreffende sectordirectie die ervoor zorgt dat de klacht wordt afgehandeld. Voor de procedure verwijzen wij u naar de klachtenregeling.
 Klachtenregeling Regius College Schagen.pdf

Klachtafhandeling dient dus primair binnen de school plaats te vinden. Indien dit niet lukt, kan alsnog besloten worden om de klacht in te dienen bij de Stichting Onderwijsgeschillen (www.onderwijsgeschillen.nl).

Vertrouwenspersonen

Elke locatie heeft ten minste één vertrouwenspersoon. De rol van de vertrouwenspersoon staat omschreven in de klachtenregeling.

mevrouw I. Sprenkeling, locatie Emmalaan (spr@regiuscollege.nl)
de heer R. Leek, locatie Hofstraat (ler@regiuscollege.nl)
de heer H. Rijkenberg, locatie Oranjelaan (rij@regiuscollege.nl)
mevrouw M. de Jager, locatie Oranjelaan (jam@regiuscollege.nl)
mevrouw T. Schep, locatie Wilhelminalaan (spt@regiuscollege.nl
de heer P. Korver, locatie Wilhelminalaan (kov@regiuscollege.nl)