Regius College Schagen

Organisatie

College van Bestuur

Het College van Bestuur (CvB) vormt het bevoegd gezag van de organisatie en oefent alle bestuurlijke taken en bevoegdheden uit die de onderwijswetgever aan schoolbesturen in Nederland heeft opgedragen. Het CvB draagt zorg voor de ontwikkeling van beleid en de coördinatie daarvan. Het College schept daarmee de kaders waarbinnen het beleid zich dient af te spelen.

College van Bestuur  
de heer A.H. Hoekstra voorzitter
mevrouw drs. C.A.M. de Schepper         lid                                

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) van het Regius College vervult een brugfunctie tussen de samenleving en de onderwijsorganisatie. Daarbij richt de RvT zich op een integrale benadering van alle beleidsaspecten van de organisatie. De RvT heeft niet alleen een toezichthoudende rol 'op afstand', maar ook een adviserende en vaststellende betrokkenheid bij het totstandkomen van de hoofdlijnen van het strategisch beleid conform de statuten.

Raad van Toezicht    
de heer G. Westerink voorzitter Remuneratiecommissie  
de heer mr. M.C. van der Jagt vice-voorzitter  
mevrouw drs. S. Bloom   Audit commissie  
de heer R.C. Kriekaard   Audit commissie
mevrouw drs. M. Robijns                                        Remuneratiecommissie
     

In deze bijlage treft u het Reglement Raad van Toezicht aan en een overzicht aan van de hoofd- en nevenfuncties van de leden van de RvT:

 Reglement Raad vanToezicht Regius College - november 2020.pdf

 hoofd en nevenfuncties RvT.pdf
 

Sectordirecties

De school bestaat uit twee sectoren met elk een eigen sectordirectie: Havo/Vwo en Vmbo/Praktijkonderwijs. De leden van de sectordirecties zijn gezamenlijk integraal verantwoordelijk voor hun sector en worden daarbij ondersteund door de teamleiders.

Sectordirectie havo/vwo  
mevrouw drs. I.M.C. Tjio sectordirecteur
de heer drs. F.T. Broersen                      adjunct-sectordirecteur  
Sectordirectie vmbo/praktijkonderwijs  
de heer J. Klei sectordirecteur
mevrouw A.C.M. van Diepen adjunct-sectordirecteur