Regius College Schagen

Medezeggenschap

Medezeggenschap is een belangrijk instrument om de kwaliteit van onze school te vergroten. Onze school heeft een gemeenschappelijk medezeggenschapsraad (GMR) en drie deelraden (Havo/Vwo, Vmbo en Praktijkonderwijs). Meer informatie over de deelraden vindt u op de pagina van de betreffende sectoren.

De GMR bestaan uit drie geledingen: personeel, ouders en leerlingen. De Wet op de Medezeggenschap (WMS) geeft naast personeel ook aan ouders en leerlingen inspraak op het beleid van de school. De GMR denkt en beslist mee. Via de medezeggenschapsraden is er de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op de koers van onze school. Voor meer informatie nodigen we u graag uit contact op te nemen met de voorzitter van de raad, de heer drs. V.R. Epskamp via gmr@regiuscollege.nl.

Agenda's/actiepuntenlijst

Hieronder de agenda’s en actiepuntenlijst van de vergaderingen van de GMR.