Regius College Schagen

Welkom bij ons onderwijs

Accent

Wat is Accent?

Voor de onderbouw havo/vwo is het eigen leerconcept Accent ontwikkeld. In Accent wordt de leerstof in vakken en in leergebieden aangeboden. Binnen de leergebieden werken de leerlingen aan een of meer accenten (oftewel: speerpunten) en ontwikkellijnen, vandaar de naam Accent.

Accent werkt volgens de onderstaande onderwijskundige uitgangspunten: •

  • Activerende leeromgeving met het accent op samenwerkend en zelfstandig leren
  • Betekenisvolle en authentieke contexten
  • Leren door interactie en reflectie

Een deel van de vakken in Accent wordt in de vorm van leergebieden aangeboden. Een leergebied bestaat uit meerdere, gerelateerde vakken die een aantal uur aaneengesloten worden aangeboden. De leergebieden zijn:

  • Bèta: natuurwetenschappen (natuurkunde, scheikunde, biologie en techniek)
  • Gamma: mens- en maatschappijvakken (aardrijkskunde, geschiedenis en economie)
  • Delta: creatieve vakken (tekenen, handvaardigheid en muziek)

De vakken wiskunde, Nederlands, Engels, Frans, Duits en lichamelijke opvoeding worden als individueel vak aangeboden.

In de leergebieden wordt met meerdere klassen en docenten naast elkaar gewerkt. De leerlingen werken, gedurende een periode van acht weken, in groepjes aan opdrachten rondom een thema. Deze opdrachten (prestaties) zijn op zo’n manier gestructureerd en georganiseerd dat interactie tussen leerlingen ontstaat. Zo maken leerlingen met elkaar een planning en geven samen vorm aan de inhoud van hun prestatie. De prestaties zijn zo vormgegeven dat er volop ruimte is voor eigen interesses en talenten. Om dit proces te ondersteunen is er binnen Accent bijzondere aandacht voor presenteren, reflecteren en (het ontwikkelen van) onderzoeksvaardigheden.

De leerlingen worden bij het uitwerken van de opdrachten door de docenten begeleid op het proces, de inhoud van de prestatie en de dynamiek in de groep. Daarnaast worden de leerlingen ondersteund op het gebied van vakkennis door middel van workshops (lessen toegespitst op uitleg van vakinhoud). Vwo-leerlingen binnen Accent worden (zoveel als mogelijk) bij elkaar geplaatst. De lesstof en toetsen worden op vwo-niveau aangeboden en aan de prestaties worden vwo-eisen gesteld.

Begeleiding

Elke klas heeft een leermeester (de naam die binnen Accent wordt gebruikt voor mentoren) die de leerlingen extra begeleidt, zowel in lessen als in individuele coachingsgesprekken. In de lessen werken de leerlingen onder andere aan sociale vaardigheden (normen en waarden in de klas), groepsdynamiek en het voorbereiden van klasactiviteiten. Daarnaast krijgen de leerlingen begeleiding in het aanleren van studievaardigheden zoals leren plannen, organiseren en huiswerk maken. Stap voor stap moeten de leerlingen zelf eigenaar worden van het leerproces. Deze zelfstandigheid leren ze uit te bouwen, omdat dit een van de succesfactoren is voor het behalen van het diploma.

De leermeester volgt de groei van de leerling aan de hand van groeilijnen. In deze groeilijnen staan (sociale) vaardigheden beschreven met verschillende beheersingsniveaus. In overleg met de leermeester schat de leerling in waar hij of zij staat op bijvoorbeeld het gebied van doorzettingsvermogen of communiceren en samenwerken. Aan het einde van ieder schooljaar maakt de leerling een reflectieverslag, dat bij het rapport wordt gevoegd.

Binnen Accent is de manier van werken tijdens het groepswerk een belangrijke voorwaarde voor succes. Tijdens de lessen in de leergebieden is er daarom speciale aandacht voor de groeilijnen.

Beoordelen/rapport

Bij de periodieke rapportage staan leerresultaten van de leerlingen weergegeven in cijfers. Deze cijfers worden gegeven voor de vakken Engels, Frans, Duits, Nederlands en wiskunde. Daarnaast maken de leerlingen prestaties en kennistoetsen voor de genoemde leergebieden. Per leergebied krijgt de leerling één cijfer voor de combinatie van het individuele en het groepswerk. In klas drie wordt binnen de leergebieden Bèta en Gamma een cijfer toegekend voor ieder van de vakken waaruit het leergebied is opgebouwd. Voor Bèta is dit cijfer zowel op individueel als groepswerk gebaseerd.

Naast de leerresultaten krijgen leerlingen ook kwalitatieve feedback. Aan de hand van de groeilijnen, presentaties en kennistoetsen reflecteren zij op hun leerproces.

Voor wie?

Elke leerling met een havo-, havo/vwo- en vwo-advies kan kiezen voor Accent.