Regius College Schagen

MZR vmbo

Het Regius College heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Daarnaast hebben de afdelingen havo/vwo, vmbo en het Praktijkonderwijs ieder hun eigen medezeggenschapsraad (MZR).

MZR vmbo

De MZR vmbo bestaat uit twee ouders, twee leerlingen en vier personeelsleden. Zij worden gekozen uit deze drie geledingen. De zittingsduur van elk lid is vier jaar. Hiervoor is een rooster van aftreden opgesteld. Zolang zij deel uitmaken van de school zijn zij direct herkiesbaar. Omdat de populatie leerlingen en daarmee de ouders/verzorgers voortdurend wisselt, is de MZR steeds op zoek naar kandidaten om de openvallende plaatsen te bezetten. De onderwerpen die de MZR bespreekt met de sectordirectie, hebben te maken met onderwijs en huisvesting. Eigenlijk gaat het hier om alle onderwerpen die te maken hebben met de dagelijkse gang van zaken binnen de sector.

Samenstelling

De MZR vmbo bestaat uit de volgende personen:
Namens personeel:  mevrouw E. Mulder (voorzitter), mevrouw I. Kramer, mevrouw S. Bos en mevrouw Y. de Mooij.
Namens ouders/leerlingen:  mevrouw A. Blauw-Appelman en de heer E. Ploeger
Namens leerlingen: Dione van Emmerik en Bryan Schoehuijs

Contact

Voor vragen of opmerkingen met betrekking tot de MZR vmbo kunt u zich richten tot mevrouw
E. Mulder (MZRvmbo@regiuscollege.nl).

De MZR vmbo is via onderstaand postadres te bereiken:
Postbus 282
1740 AG  SCHAGEN
 

Agenda's/actiepuntenlijst

Hieronder de agenda’s en actiepuntenlijst van de vergaderingen van de MZR vmbo.